www.tufftinstruments.com
Home » Gynaecology & Obstetrics » Tissue V& Organ Holding Forceps »

Tissue V& Organ Holding Forceps

Tissue V& Organ Holding Forceps : Gynaecology & Obstetrics
HARD Age BABY BABCOCK FORCEPS 12CM/5"
BABY BABCOCK FORCEPS 12CM/5"
HARD Age BABCOCK FINE FORCEPS 20CM/8"
BABCOCK FINE FORCEPS 20CM/8"
HARD Age BABCOCK FINE FORCEPS 15CM/6"
BABCOCK FINE FORCEPS 15CM/6"
HARD Age BABCOCK TRAMUNAL JAWS FORCEPS 20CM/8"
BABCOCK TRAMUNAL JAWS FORCEPS 20CM/8"
HARD Age BABCOCK TRAMUNAL JAWS FORCEPS 15CM/6"
BABCOCK TRAMUNAL JAWS FORCEPS 15CM/6"
HARD Age BABCOCK FORCEPS 23CM/9"
BABCOCK FORCEPS 23CM/9"
HARD Age BABCOCK FORCEPS 20CM/8"
BABCOCK FORCEPS 20CM/8"
HARD Age BABCOCK FORCEPS 18CM/7"
BABCOCK FORCEPS 18CM/7"
HARD Age BABCOCK FORCEPS 15CM/6"
BABCOCK FORCEPS 15CM/6"
WILLIAM FORCEPS 16CM/6ΒΌ"
DUVAL FORCEPS 20CM/8"
DUVAL FORCEPS 18CM/7"
HARD Age LITTLE WOOD FORCEPS 19CM/7"
LITTLE WOOD FORCEPS 19CM/7"
LANE FORCEPS 19CM/7"
LANE FORCEPS 15CM/6"
LANE FORCEPS 13CM/5"
HARD Age A-JIEB ALLIS 25CM/10"
HARD Age ALLIS ANGLED 25CM/10"
HARD Age ALLIS ANGLED 20CM/8"
HARD Age ATRAUMA ALLIS 25CM/10"